CMS Nhân viên
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Quản lý Đơn vị phòng ban
Danh sách phòng ban
Thêm / sửa / xóa phòng ban
Sơ đồ tổ chức phòng ban
2 Quản lý chức vụ
Danh sách chức vụ
Thêm / sửa / xóa chức vụ
3 Quản lý nhân viên
Danh sách nhân viên
Thêm / sửa / xóa nhân viên
Update thông tin cá nhân nhân viên
Gán chức vụ nhân viên
Gán phòng ban nhân viên
Gán quyền sử dụng hệ thống cho nhân viên

Comments are closed.