CMS Báo cáo
STT  Chức năng Báo cáo Mô tả
1 Báo cáo doanh số
Báo cáo doanh số đơn hàng
Báo cáo doanh số mua hàng
Báo cáo doanh thu cân nặng
2 Báo cáo mua hàng
Báo cáo tiền mua hàng
Báo cáo mặc cả
3 Báo cáo kế toán
Báo cáo Nạp ví
Báo cáo tài chính
Báo cáo hoạt động quỹ
4 Báo cáo kho
Báo cáo nhập/xuất kho TQ
Báo cáo nhập/ xuất kho VN

Comments are closed.