CMS Kế toán
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Định khoản quỹ
Xem danh sách và thông tin quỹ
Thêm / sửa / xóa định khoản quỹ
Cập nhập thông tin định khoản quỹ
Xuất Excel
2 Định khoản ví
Xem danh sách và thông tin ví
Thêm / sửa / xóa định khoản ví
Cập nhập thông tin định khoản ví
Xuất Excel
3 Quản lý quỹ
Danh sách quỹ Thông tin Số dư….
Thêm / Sửa / Xóa quỹ
Cập nhập thông tin quỹ
Xuất Excel
4 Phiếu giao dịch Quỹ
Danh sách phiếu giao dịch quỹ
Tạo mới phiếu giao dịch quỹ
Xuất Excel
5 Phiếu giao dịch ví
Danh sách phiếu giao dịch ví
Tạo mới phiếu giao dịch ví
NẠP VÍ TỰ ĐỘNG Bằng chức năng tự động đọc tin nhắn ngân hàng khi khách chuyển khoản
Xuất Excel
6 Thanh toán NCC
Thanh toán theo yêu cầu của Đặt hàng
7 Khiếu nại
Xác nhận Nạp ví theo yêu cầu khiếu nại
8 Quản lý yêu cầu nạp/rút ví
Xử lý yêu cầu check nạp ví từ KH
Xử lý yêu cầu Rút ví từ KH
9 Xử lý nạp ví tự động
Quản lý nạp ví tự động thành công
Quản lý nạp ví tự động lỗi
10 Quản lý công nợ
Danh sách quỹ công nợ
Thông tin chi tiết công nợ

Comments are closed.