CMS Kho TQ
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Quản lý danh sách kho TQ
Danh sách Kho
Tạo mới Kho
2 Quản lý phiếu nhập kho
Tạo phiếu nhập kho
Nhập kho bằng máy bắn mã
Cập nhập thông tin bao hàng
Xuất Excel Phiếu nhập kho
3 Quản lý Kiện vô chủ
Danh sách kiện hàng vô chủ
Xử lý kiện hàng vô chủ Gán kiện vào Đơn
Ghép kiện Cho trường hợp 1 mã vận đơn có nhiều kiện
4 Quản lý bao hàng
Xem danh sách / thông tin bao hàng
Tìm kiếm bao hàng
Tạo bao hàng
Tạo bao hàng bằng máy bắn mã
5 Quản lý kiện hàng
Xem danh sách / thông tin kiện hàng
Tìm kiếm kiện hàng
6 Quản lý kiện gỗ
Danh sách kiện gỗ
Cập nhập thông tin kiện gỗ
7 Putaway
Tìm kiếm kiện hàng
Cập nhập lại thông tin kiện hàng Cân nặng, kích thước
8 Kiểm đếm
Danh sách kiện cần kiểm đếm
Cập nhập thông tin kiểm đếm
9 Xử lý trùng mã
Danh sách kiện trùng mã
Cập nhập thông tin kiện trùng mã
10 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển QT
Danh sách phiếu xuất kho
Tạo phiếu điều chuyển
Xem chi tiết phiếu giao
Xuất Excel
11 Quản lý nhà vận chuyển quốc tế
Danh mục nhà vận chuyển
Cấu hình nhà vận chuyển
12 Cảnh báo
Cảnh báo hàng quên xuất kho
Cảnh báo hàng chậm xử lý Vô chủ/ kiểm đếm, kiện gỗ

Comments are closed.