CMS Kho VN
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Quản lý danh sách kho VN
Danh sách Kho
Tạo mới Kho
2 Quản lý phiếu nhập kho
Tạo phiếu nhập kho
Nhập kho bằng máy bắn mã
Cập nhập thông tin bao hàng
Xuất Excel Phiếu nhập kho
3 Check kiện nhập kho
Check kiện bằng máy bắn mã
Cập nhập thông tin kiện hàng
Kiểm tra kho đích kiện hàng
4 Quản lý bao hàng
Xem danh sách / thông tin bao hàng
Tìm kiếm bao hàng
Tạo bao hàng
Tạo bao hàng bằng máy bắn mã
5 Quản lý kiện hàng
Xem danh sách / thông tin kiện hàng
Tìm kiếm kiện hàng
6 Putaway
Tìm kiếm kiện hàng
Cập nhập lại thông tin kiện hàng Cân nặng, kích thước
7 Kiểm đếm
Danh sách kiện cần kiểm đếm
Cập nhập thông tin kiểm đếm
8 Xử lý trùng mã
Danh sách kiện trùng mã
Cập nhập thông tin kiện trùng mã
9 Quản lý phiếu giao Khách hàng
Danh sách phiếu giao
Tạo mới/ in phiếu giao
Xuất Excel
10 Phiếu điều chuyển kiêm xuất kho nội bộ
Danh sách phiếu điều chuyển
Tạo phiếu điều chuyển
Xem chi tiết phiếu giao
Xuất Excel
11 Quản lý nhà vận chuyển nội địa
Danh mục nhà vận chuyển
Cấu hình nhà vận chuyển
12 Kế toán
Nạp ví khách hàng tại kho
Tất toán phiếu giao
13 Cảnh báo
Cảnh báo kiện cần xử lý
Cảnh báo khách còn kiện
Cảnh báo hàng quên không xuất cho khách

Comments are closed.