CMS Đơn hàng
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Danh sách đơn hàng
Danh sách đơn hàng
Tìm kiếm đơn hàng nhanh theo trạng thái Mới tạo/ đặt cọc / Đang mua hàng/ Đã thanh toán / Kho TQ nhận / Kho VN Nhận ….. (nhiều trạng thái)
Tìm kiếm đơn hàng theo bộ lọc Theo ngày/ theo khách hàng/ theo Sales / Theo giá trị đơn ….
Xuất Excel Danh sách và chi tiết đơn hàng
2 Phân đơn hàng cho đặt hàng
Phân đơn Trưởng phòng đặt hàng phân đơn cho các nhân viên
Nhận đơn thủ công Đặt hàng tự nhận đơn trong danh sách chờ mua hàng
Chuyển đơn hàng Chuyển đơn cho đặt hàng khác
3 Xử lý link trong đơn hàng
Hủy Link Trường hợp Link hết hàng
Thay đổi số lượng sản phẩm Link Trường hợp hàng không đủ (hoặc khách muốn tăng thêm)
Thay đổi đơn giá Link
Cập nhập danh mục hàng hóa của Link
4 Xử lý đơn hàng
Cập nhập mã đơn NCC Mã đơn Nhà cung cấp (Shop/ Xưởng) trên taobao, 1688 …
Lựa chọn dịch vụ Giá trị gia tăng đơn hàng Kiểm đếm/ kiện gỗ/ mua hàng nhanh/ vận chuyển nhanh
Quản lý đơn hàng mua qua Gouleft
Cập nhập kho nhận hàng
Cập nhập giá Ship nội địa TQ của Đơn
Cập nhập giá thanh toán của Đơn cho Khách hàng thấy
Cập nhập giá thanh toán thực tế cho Shop/ xưởng
Gửi Kế toán thanh toán
Cập nhập ngày nhập phát hàng dự kiến
Cập nhập ngày về kho TQ dự kiến
5 Thông tin xử lý Đơn hàng
Chat với khách hàng
Xem lịch sử trạng thái đơn
Xem lịch sử trạng thái thao tác của Đặt hàng
6 Quản lý Mã vận đơn
Cập nhập Mã vận đơn theo mã NCC
7 Cảnh báo
Cảnh báo Shop/ Xưởng giao chậm
Cảnh báo kho nhận hàng chậm
Cảnh báo nhiều đơn trùng Shop

Comments are closed.