CMS Cấu hình
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Quản lý phân quyền
Danh sách nhóm quyền
Thêm / sửa / xóa các nhóm quyền
Cập nhập thông tin nhóm quyền
Gán danh sách chức năng cho nhóm quyền
2 Cấu hình giá dịch vụ
Cấu hình giá dịch vụ hệ thống
Cấu hình giá theo từng đơn, từng khách hàng
Cấu hình tỷ giá cho từng đơn, từng khách hàng
3 Cấu hình tỷ giá
Cấu hình tỷ giá hệ thống Tỷ giá, ngày áp dụng tỷ giá

Comments are closed.