CMS Khiếu nại
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 Quản lý khiếu nại
Danh sách khiếu nại
Quản lý trạng thái khiếu nại
Tiếp nhận khiếu nại từ khách hàng
Tạo mới khiếu nại
Tìm kiếm khiếu nại
Xuất Excel
2 Xử lý khiếu nại
Trao đổi (chat) nội bộ các phòng ban
Trao đổi (chat) với khách hàng trên khiếu nại
Gán nhân viên xử lý khiếu nại
Từ chối/ hoàn thành khiếu nại
Thay đổi tiến trình khiếu nại
Gửi yêu cầu bồi hoàn khách hàng sang kế toán

Comments are closed.