Module CMS Khách hàng
STT Chức năng cha Chức năng con Mô tả
1 CMS Khách hàng
Danh sách khách hàng Chỉ hiện thị theo Sales
Tìm kiếm khách hàng
Quản lý khách hàng Thêm/ xóa/ sửa Khách hàng
Cập nhập thông tin khách hàng
Gán khách hàng theo Sales quản lý
Xuất Excel danh sách và thông tin khách hàng

Comments are closed.